Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej https://mamapediatra.pl/, której właścicielem jest Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska, adres: ul. Mściwoja II 30/6, 83-300 Kartuzy, NIP: 5891888052, REGON 386091897, w tym w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: kontakt@mamapediatra.pl

§1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://mamapediatra.pl/produkt/pierwszy-ebook/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać Zamówienia i dokonywać zakupów określonych Produktów

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet zarządzana przez Administratora, dostępna pod adresem internetowym https://mamapediatra.pl/, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z udostępnionych na niej funkcjonalności, w szczególności ze Sklepu

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu

Sprzedawca lub Administrator – Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Indywidualna Praktyka Lekarska Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska, adres: ul. Mściwoja II 30/6, 83-300 Kartuzy, NIP: 5891888052, REGON 386091897

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Produkt lub Materiał cyfrowy – materiał wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

§2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu, w tym ze Sklepu, przez Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, w szczególności w celach serwisowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronach Serwisu.
§3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu na skutek wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie nieodpłatnego udostępniania treści zawartych na stronach Serwisu. Zawarcie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, zaprzestanie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem wskazanej powyżej umowy.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie innych umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zostało uregulowane w dalszej części Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu najpóźniej w momencie rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu przez cały czas korzystania z tych usług.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie. 
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: kontakt@mamapediatra.pl. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 3. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
§4. Sprzedaż Produktów
 1. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu, kontaktując się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu lub strony Produktu. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Po wybraniu danego Produktu i dodaniu go do koszyka zakupowego, Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do etapu finalizacji zakupu.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Użytkownika określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 7. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru metody płatności za zamówione Produkty spośród opcji aktualnie dostępnych w Sklepie.
 8. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie; Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A.; Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka. 
 2. W przypadku zakupu Materiałów cyfrowych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Materiału cyfrowego.
 3. Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i płacę” i wyrażając w ten sposób wolę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane. 
 5. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Użytkownika automatycznie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał cyfrowy przesyłany jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
§5. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. 
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu. 
§6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.
§7. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami
 1. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Użytkownikom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 3. Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży wskazane w § 6 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy. 
 5. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).
§8 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie
 1. Wszelkie treści i Produkty (w tym Materiały cyfrowe) świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zakupiony Materiał cyfrowy może zostać zapisany przez Użytkownika na nośniku pamięci. 
 3. Użytkownik ma prawo korzystać z Materiałów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Materiałów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  2. zwielokrotniania Materiałów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 10 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem …………………………….

§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji danego Zamówienia. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 roku.
Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Data otrzymania produktu: ………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla kupującego niebędącego Konsumentem)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko kupującego: ……………………..

Adres kupującego: ………………………..

NIP: ……………………

REGON: ………………

Adres e-mail: …………………………..

Jednocześnie oświadczam, że umowa sprzedaży wskazanego Produktu jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na dowód tego wskazuję PKD prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpisane w CEIDG:

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)